Toimintasuunnitelma 2024

VARKAAT RY

Varkaat ry:n toimintasuunnitelma 2024


​​YLEISTÄ

Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien opiskelijoiden etujärjestönä, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa.  Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Varkaat ry tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja, järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä luo mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion, ympäristöohjelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa kuvataan vuoden 2024 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet.


PAINOPISTEALUEET


1. Tietoisuuden lisääminen työelämän mahdollisuuksista

Varsinkin maisterivaiheen opiskelijoiden tietoisuus työelämän mahdollisuuksista voi olla vähäistä, joten näemme tärkeänä sen lisäämisen. Varkaat ry pyrkii lisäämään tietoisuutta kandidaatin sekä maisterin työelämään liittyvistä mahdollisuuksista sekä järjestämään koulutuksia ja vierailuja koskien tulevaa työelämää. Tavoitteenamme on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään.


2. Yhdenvertaisuuden kehittäminen eteenpäin

Varkaat ry:n hallitus pyrkii kehittämään ja tuomaan enemmän esille yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä on käytössä turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuusvastaavan ohjenuora, jonka mukaan toimitaan ainejärjestön tapahtumissa. Toimintaa kehitetään monipuolistamalla tapahtumakyselyitä, joihin selvitetään jäsenten kokemuksia tapahtumien yhdenvertaisuudesta ja turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisesta. Kiinnitetään enemmän huomioita tapahtumatilojen esteettömyyteen ja sen tiedottamiseen ennen tapahtumaa ja sen aikana. 

3. Jäsenten aktivointi

Varkaat ry:n hallitus pyrkii lisäämään ainejärjestön viestintää, jolla saamme mahdollisesti aktivoitua jäsenistöä osallistumaan ainejärjestö toimintaan ja tapahtumiin. Varkaat ry:n hallitus pyrkii lisäämään ainejärjestön jäsenistön mahdollisuuksia osallistua monipuolisempaan toimintaan. Toiminnalla tarjotaan jäsenistölle mahdollisuuksia kokeilla uusia aktiviteetteja. Varkaat ry:n hallitus pyrkii järjestämään enemmän poikkitieteellisiä tapahtumia. 

Toimintaa lisätään monipuolisilla tapahtumilla, esimerkiksi kulttuuri ja kansainvälisyys sekä liikunta ja lajikokeilut. Varkaat ry:n hallitus pyrkii myös huomioimaan kaikki ainejärjestön jäsenet tasapuolisesti tarjoten sekä alkoholillisia että alkoholittomia tapahtumia. Lisäksi hallitus ottaa jäsenistöltä saamansa palautteen huomioon ja pyrkii järjestämään toivottuja tapahtumia. Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan Varkaat ry:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa sekä turvallisemman tilan periaatteita. Näin jokaiselle jäsenelle mahdollistetaan turvallinen osallistuminen tapahtumiin.


HALLITUKSEN TOIMINTA


Varkaat ry:n vuoden 2023 hallitus perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2024 henkilökohtaisesti hyödyntäen kirjallisia pestikohtaisia testamentteja. Hallituksen 2024 jäsenet perehdytetään Varkaat ry:n sääntöihin, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan, ympäristöohjelmaan, turvallisemman tilan periaatteisiin ja muihin Varkaat ry:n asiakirjoihin sekä kauden 2024 toimintasuunnitelmaan, talousarvioon ja talousarvion lisäselvitykseen. Lisäksi vuoden 2024 hallitukselle on tarjolla koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi JYYn ja SOOL ry:n toimesta. Hallituksen puheenjohtajisto keskustelee jokaisen hallituslaisen kanssa kevään jälkeen hallitustoiminnan sujuvuudesta ja kehittää saamansa palautteen pohjalta toimintaa syyskaudelle.


TALOUS

Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Taloudellinen toiminta on ennakoivaa ja toiminnan laatua turvaavaa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa. Kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti läpi toimintakauden. Varkaat ry:n toimintaa suunniteltaessa otetaan myös huomioon tulevat Varkaat ry:n 30-vuotis vuosijuhlat taloudellisesta näkökulmasta.


VIESTINTÄ

Varkaat ry:n viestintä on tavoitteellista, johdonmukaista ja selkeää. Viestintä ja tiedotus tapahtuu eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Varkaat ry:n sähköpostilistaa ja molempia Instagram-tilejä. Viestinnän tarkoituksena on varmistaa jäsenistölle monipuolisesti tietoa Varkaat ry:n toiminnasta. Lisäksi viestinnässä näkyy edunvalvontatyö ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista. Toimintakaudella 2024 Varkaat ry kehittää kotisivujaan ja tutustuu mahdollisuuksiin käyttää niitä monipuolisemmin viestintäkanavana. Vaihto-opiskelijoille viestitään tapahtumista englanniksi sähköpostitse ja kääntämällä tapahtumakuvaukset englanniksi.


TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA KOULUTUSTOIMINTA

Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen myös monipuolista kulttuuritoimintaa. Varkaat ry pyrkii lisäämään jäsenistönsä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, vierailuja ja koulutuksia. Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia, niin sisällä kuin ulkonakin. Yhdistys kannustaa jäsenistöä osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. 


UUDET OPISKELIJAT JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry huomioi toiminnassaan niin kandi- kuin maisterivaiheen uudet opiskelijat, sekä mahdolliset vaihto-opiskelijat. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan tuleville opiskelijoille sosiaalisen median sekä kotisivujen avulla jo ennen opintojen alkua. Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestöstä ja sen toiminnasta järjestämällä syksyllä uusille opiskelijoille ainejärjestö info-tilaisuuden sekä osallistumalla uusille opiskelijoille järjestettäviin tapahtumiin. Vaihto-oppilaille tiedotetaan ainejärjestön toiminnasta heille järjestetyssä yhteisessä infossa sekä sähköpostin välityksellä. Varkaat ry:n hallitus järjestää ainakin yhden tapaamisen tutoreiden kanssa ennen orientaatioviikkoa liittyen uusiin opiskelijoihin. Hallitus pitää myös tiivistä yhteyttä tutoreihin tutorvastaavan kautta jo keväällä. Varkaat ry:n hallitus avustaa tutoreita tapahtumien järjestämisessä sekä fukseja pikkujoulujen järjestämisessä.


EDUNVALVONTA

Varkaat ry tekee jäsenilleen näkyvämmäksi sekä opiskelijan oikeudet että velvollisuudet. Helposti lähestyttävä hallitus mahdollistaa sen, että kun jäsenet kohtaavat opinnoissa ongelmia ja huolia, heidän on helpompi ottaa yhteyttä ja pyytää apua hallitukselta, jotta ongelmakohtiin voidaan oikeasti tarttua ja vaikuttaa. Samalla edistetään positiivisempaa toimintakulttuuria, kun ongelmat eivät jää mietityttämään ja hallitsemaan jäsenistön keskusteluja. Varkaat ry:n hallitus edistää jäsenistön kohdatuksi tulemista laatimalla erilaisia kyselyjä opintoja koskien. Kyselyyn saatujen vastausten avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat vaativat muutosta. On kuitenkin tärkeää, että hallitus omalta osaltaan edistää hyvää, kunnioittavaa suhdetta oppiaineen ja laitoksen henkilökuntaan. Jos konflikteja tulee, niitä tulee ratkoa rakentavasti; pyrkimys ymmärtää opettajien ja muun henkilökunnan näkökulmia auttaa yhteistyön ylläpitämistä.


YHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa aktiivista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Yhdistys toimii myös aktiivisesti muiden ainejärjestöjen sekä JYYn kanssa ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja. SOOL ry:n kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. SOOL tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat ry:n jäsenille tiedottamalla säännöllisesti SOOLin tapahtumista, tiedotteista ja kannanotoista. Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa kehitetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisille varhaiskasvatustieteen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan.


YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa yhteistyötä eri yritysten kanssa ja vaalii hankittuja yhteistyösopimuksia. Lisäksi yhdistys luo uusia yritysyhteistyösuhteita. Muodostaessaan uusia yrityssuhteita Varkaat ry:n hallitus ottaa huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet sekä sen, mitä ainejärjestö pystyy tarjoamaan yrityksille. Yhdistys korostaa aktiivisen viestinnän merkitystä yritysyhteistyön kannalta. Tällöin varmistetaan, että jäsenistö tulee tietoiseksi jäseneduista ja pystyy hyödyntämään niitä. Varkaat ry:n hallitus järjestää erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkaat ry:n hallitus hyödyntää olemassa olevia yhteistyösopimuksia hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalareita. 


YMPÄRISTÖ

Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmastokriisin ja sen seuraukset. Yhdistys toimii ympäristöohjelman mukaisesti huomioiden kestävät toimintatavat kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan, josta Varkaat ry pyrkii laajentamaan jäsenistönsä ympäristötietoisuutta esimerkiksi koulutusten, tietoiskujen ja tapahtumien avulla. Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja pyrkii välttämään tapahtumissaan punaista lihaa. Tapahtumissaan Varkaat ry hyödyntää kestoastioitaan, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille, kuten ainejärjestöille ja jäsenilleen panttia vastaan.