Toimintasuunnitelma 2023

VARKAAT RY

Varkaat ry:n toimintasuunnitelma 2023


​​YLEISTÄ

Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien opiskelijoiden etujärjestönä, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa.  Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Varkaat ry tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja, järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä luo mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa kuvataan vuoden 2022 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet.


PAINOPISTEALUEET


1. Kulttuuritoiminnan lisääminen ja kehittäminen

Varkaat ry:n hallitus pyrkii lisäämään ainejärjestön jäsenien mahdollisuuksia osallistua monipuolisempaan kulttuuritoimintaan. Toiminnalla tarjotaan jäsenistölle mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuuritoiminnalla halutaan lisätä täysin alkoholittomia tapahtumia jäsenistölle. Varkaat ry:n hallitus osallistuu JYY:n kulttuurivaliokunnan toimintaan ja kokouksiin. Pyrimme järjestämään lukuvuoden aikana vähintään kaksi kulttuuritapahtumaa.


2. Työelämän mahdollisuuksista tietoisuuden lisääminen

Varsinkin maisterivaiheen opiskelijoiden tietoisuus työelämän mahdollisuuksista voi olla vähäistä, joten näemme tärkeänä sen lisäämisen. Varkaat ry pyrkii lisäämään tietoisuutta kandidaatin sekä maisterin työelämään liittyvistä mahdollisuuksista sekä järjestämään koulutuksia ja vierailuja koskien tulevaa työelämää. Tavoitteenamme on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään.
3. Yhteisöllisyyden lisääminen ainejärjestön sisällä sekä muiden järjestöjen kesken

COVID-19 pandemian aikana mahdollisuudet järjestää tapahtumia koko ainejärjestön kesken sekä poikkitieteellisesti olivat vähäisiä. Varkaat ry:n hallitus pyrkii järjestämään mahdollisuuksia jäsenilleen verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa yli vuosikurssirajojen sekä muiden ainejärjestöjen opiskelijoiden kanssa. Haluamme järjestää monipuolisesti, säännöllisesti sekä poikkitieteellisesti tapahtumia esimerkiksi liikunnan, työelämän, harrastusten ja kulttuuritoiminnan parissa. Järjestämämme tapahtumat pyrimme pitämään avoinna kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Tavoitteenamme on ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 
HALLITUKSEN TOIMINTA


Varkaat ry:n vuoden 2022 hallitus perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2023 henkilökohtaisesti hyödyntäen kirjallisia pesti kohtaisia testamentteja. Hallituksen 2023 jäsenet perehdytetään Varkaat ry:n sääntöihin, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ohjelmaan sekä kauden 2023 toimintasuunnitelmaan, talousarvioon ja talousarvion lisäselvitykseen. Lisäksi vuoden 2023 hallitukselle on tarjolla koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi JYY:n ja SOOL ry:n toimesta. Hallituksen puheenjohtajisto keskustelee jokaisen hallituslaisen kanssa kevään jälkeen hallitustoiminnan sujuvuudesta ja kehittää saamansa palautteen pohjalta toimintaa syyskaudelle. Hallitus pitää huolen hallituksen välisestä yhteisöllisyydestä pitämällä iltakouluja ja virkistäytymisiä. 


TALOUS

Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Taloudellinen toiminta on ennakoivaa ja toiminnan laatua turvaavaa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa. Kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti läpi toimintakauden. 


VIESTINTÄ

Varkaat ry:n viestintä on tavoitteellista, johdonmukaista ja selkeää. Viestintä ja tiedotus tapahtuu eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Instagramia, Varkaat ry:n sähköpostilistaa sekä Varkaat ry:n kotisivuja. Viestinnän tarkoituksena on varmistaa jäsenistölle monipuolisesti tietoa Varkaat ry:n toiminnasta. Lisäksi viestinnässä näkyy edunvalvontatyö ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista. Toimintakaudella 2023 Varkaat ry kehittää kotisivujaan ja tutustuu mahdollisuuksiin käyttää niitä monipuolisemmin viestintäkanavana. Varkaat ry käyttää tapahtumien julkaisuissa tapahtumille tarkoitettua Instagram-käyttäjätiliä. 


TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA KOULUTUSTOIMINTA

Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen myös monipuolista kulttuuritoimintaa. Varkaat ry pyrkii lisäämään jäsenistönsä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, vierailuja ja koulutuksia. Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia, niin sisällä kuin ulkonakin. Yhdistys kannustaa jäsenistöä osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. 


UUDET OPISKELIJAT JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry huomioi toiminnassaan niin kandi- kuin maisterivaiheen uudet opiskelijat. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan tuleville opiskelijoille sähköisen kirjeen, sosiaalisen median sekä kotisivujen avulla jo ennen opintojen alkua. Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestöstä ja sen toiminnasta järjestämällä syksyllä uusille opiskelijoille ainejärjestöinfon sekä osallistumalla uusille opiskelijoille järjestettäviin tapahtumiin. Varkaat ry:n hallitus kohdentaa yhden kokouksista erityisesti fukseille. Varkaat ry:n hallitus avustaa fukseja pikkujoulujen järjestämisessä. Varkaat ry pyrkii tutustuttamaan uusia opiskelijoita myös muihin vuosikurssilaisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä osallistamalla ylempiä vuosikurssilaisia fukseille tarkoitettuihin tapahtumiin. 


YHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa aktiivista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Yhdistys toimii myös aktiivisesti muiden ainejärjestöjen sekä JYYn kanssa ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja. SOOL ry:n kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. SOOL tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat ry:n jäsenille tiedottamalla säännöllisesti SOOLin tapahtumista, tiedotteista ja kannanotoista. Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa kehitetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisille varhaiskasvatustieteen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan. 


YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa yhteistyötä eri yritysten kanssa ja vaalii hankittuja yhteistyösopimuksia. Lisäksi yhdistys luo uusia yritysyhteistyösuhteita. Muodostaessaan uusia yrityssuhteita Varkaat ry:n hallitus ottaa huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet sekä sen, mitä ainejärjestö pystyy tarjoamaan yrityksille. Yhdistys korostaa aktiivisen viestinnän merkitystä yritysyhteistyön kannalta. Tällöin varmistetaan, että jäsenistö tulee tietoiseksi jäseneduista ja pystyy hyödyntämään niitä. Varkaat ry:n hallitus järjestää erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkaat ry:n hallitus hyödyntää olemassa olevia yhteistyösopimuksia hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalareita. Varkaat ry pyrkii ottamaan yhteyttä jo alkuvuodesta uusiin ja vanhoihin yhteistyökumppaneihin, jolloin työmäärä jakautuu tasaisesti koko vuodelle. 


YMPÄRISTÖ

Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmastokriisin ja luontokadon sekä niiden seuraukset. Yhdistys toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomioiden kestävät toimintatavat kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Varkaat ry pyrkii seuraamaan tulevaa JYY:n Ympäristövaliokunnan laatimaa Ympäristöohjelman ohjeistusta. Ohjelman tarkoituksena on antaa ainejärjestöille mahdollisimman konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä kestävän kehityksen periaatteiden ylläpitämiseksi toiminnassaan. Varkaat ry pyrkii laajentamaan jäsenistönsä ympäristötietoisuutta esimerkiksi koulutusten, tietoiskujen ja tapahtumien avulla. Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Tapahtumissaan Varkaat ry hyödyntää kestoastioitaan, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille, kuten ainejärjestöille ja jäsenilleen panttia vastaan.