Yhdenvertaisuuden ohjenuora

- Yhdenvertaisuusvastaava on aina päihteetön, jotta tapahtuman osallistujilla on mahdollisimman turvallinen olo sekä matala kynnys mennä juttelemaan yhdenvertaisuusvastaavalle.

- Yhdenvertaisuusvastaava nimetään aina etukäteen, ja hänestä kuulutetaan sekä esitellään selkeästi tapahtuman alussa. Yhdenvertaisuusvastaavan tunnistaa yhdenvertaisuuspinssistä.

- Yhdenvertaisuusvastaavan toimikuvaan kuuluu varmistaa tapahtuman yhdenvertaisuus ja huolehtia osallistujien turvallisuuden tunteesta sekä auttaa järjestäjiä luomaan yhdenvertaisempia tapahtumia kaikille

- ”Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

- Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.

- Yhdenvertaisuusvastaavalle voi ilmoittaa tapahtumassa tai tapahtuman jälkeen,  jos kokee olonsa uhatuksi, syrjityksi, turvattomaksi tai epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. 

- Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii ja seuraa, että turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan tapahtumassa. 

- Yhdenvertaisuusvastaava pyritään valitsemaan hallituksesta, mutta voidaan tarvittaessa hyödyntää halukkaita jäsenistöstä. Pyritään kierrättämään vuoroa tasaisesti. 

- Varkaiden omissa tapahtumissa on yksi yhdenvertaisuusvastaava 40 henkilöä kohden

- Jokainen yhdenvertaisuusvastaava perehdytetään tehtäväänsä ennen tapahtumaa

- JYYllä toimii myös omat häirintäyhdyshenkilöt joilta voi aina pyytää apua tarvittaessa. Häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät JYYn nettisivuilta.