Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

VARKAAT RY

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestön Varkaat ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman tarkoituksena on asettaa reunaehdot sille, miten yhdistys ottaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioon ja edistää näiden toteutumista kaikessa toiminnassaan. Varkaat ry ottaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset huomioon toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa sovelletaan Varkaat ry:n hallituksen sisäisessä toiminnassa, yhdistyksen tapahtumissa ja yhdistyksen jäsenten edunvalvonnassa. Kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla se, että Varkaat ry:n jäsenet toimivat toisiaan ja kaikkia kanssaihmisiä kohtaan kunnioittavasti sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mukaisesti.

Tätä ohjelmaa voidaan soveltaa myös niihin Varkaat ry:n tapahtumiin, jotka järjestetään yhteistyössä muiden yhdistysten tai tahojen kanssa. Ohjelma ei ole muita yhdistyksiä ja tahoja velvoittava, mutta Varkaat ry pyrkii omissa tapahtumissaan kannustamaan myös jäsenistönsä ulkopuolisia toimimaan tämän ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Ohjelmaan vedoten Varkaat ry:n hallituksen jäsenillä tai tapahtumien järjestämisestä vastuussa olevilla on oikeus puuttua häiriötä aiheuttavan henkilön toimintaan. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskustellen asianosaisten ja yhdistyksen edustajan kanssa. Toimintamallit ongelmatilanteissa on kuvattu myöhemmin ohjelmassa.

Tasa-arvon määrittely ei ole yksiselitteistä. Tässä ohjelmassa määritelmänä on käytetty Suomen YK-liiton määritelmää: ”Tasa-arvolla tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta eli yhdenvertaista arvoa ja asemaa niin yksilönä kuin yhteiskunnan jäsenenä. Keskeistä on yksilöiden ja yhteiskunnan eri ryhmien, kuten eri vähemmistöjen ja valtaväestön, väliset tasa-arvoiset suhteet. Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumatta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten kansallisesta alkuperästä, rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.” Yhdenvertaisuudella puolestaan tarkoitetaan ihmisten tasa-arvoista asemaa yksilöllisistä tekijöistä riippumatta.

Ainejärjestötoiminta koskettaa kaikkia yhdistyksemme jäseniä, mutta myös Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opiskelijoita. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet ovat ensisijaisesti Varkaat ry:n hallituksen vastuulla.

Ensimmäinen toimenpide tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiselle on jäsenistökunnan taustojen kartoitus. Varkaat ry:n jäseneksi liittyvillä henkilöillä on muun muassa jäsenhakemuksen taustatiedoissa mahdollisuus jakaa itseään koskeva tieto, joka mahdollisesti vaikuttaa Varkaat ry:n toimintaan osallistumiseen. Näiden tietojen pohjalta hallitus suunnittelee toimintaansa vastaamaan jäsenistönsä tarpeita. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon jäsenkunnan mahdolliset vähemmistöryhmät.

Edellisen lisäksi Varkaat ry:n hallitus voi niin päättäessään toteuttaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn jäsenistölleen arvioidakseen tämän ohjelman toteutumista toiminnassaan. Hallituksen sisäisessä toiminnassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista valvoo hallituksen puheenjohtaja ja tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.

Varkaat ry vastustaa kaikenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on:

  1. välittömällä tai välillisellä tavalla asettaa henkilö epäedullisempaan asemaan kuin toinen henkilö,
  2. toisen ihmisen vapauden ja koskemattomuuden loukkaaminen tai
  3. vahvistaa muiden henkilöiden syrjivää käyttäytymistä ohjein tai käskyin

Yhdistyksen tavoitteena on jäsentensä etujärjestönä yhdenvertaisuuden edistäminen, johon pyritään purkamalla välillistä syrjintää mahdollistavia säännöksiä, periaatteita ja toimintamalleja. Tämä koskee niin hallituksen sisäistä toimintaa kuin ainejärjestön toimintaa. Yhdistyksen jäsenillä on jatkuva mahdollisuus antaa palautetta hallitukselle, jotta ongelmia voidaan ottaa nopeastikin hallituksen käsittelyyn.

Yhdistyksen toiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta ensimmäinen asia on ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy. Tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan aikaisemmista tapahtumista saatu palaute, jäsenistön rakenne sekä muut asiat, jotka voivat vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Yliopiston tarjoama Hyvis-toiminta ja YTHS:n palvelut huomioidaan Varkaat ry:n viestinnässä.

Ongelmatilanteiden ratkaisemisen perustana on aina Suomen lainsäädäntö. Varkaat ry:n hallituksella ja tapahtumien järjestäjillä tulee olla valmius puuttua tilanteisiin, joissa varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden tasa-arvo tai yhdenvertaisuus on uhattuna. Ongelmatilanteen ilmetessä tilanne pyritään selvittämään keskustelemalla yksittäisten osapuolten kesken. Keskustelu tulee aina päättää pyyntöön häiriötä aiheuttavan toiminnan lopettamisesta.

Ongelmallisen toiminnan jatkuessa Varkaat ry:n hallituksen jäsenellä tai tapahtumasta päävastuussa olevalla henkilöllä on oikeus antaa teon tekijälle suullinen tai kirjallinen varoitus. Mikäli kysymyksessä on ainejärjestön virallinen tapahtuma, varoitus tarkoittaa aina tapahtumasta poistattamisen mahdollisuuden esiintuomista.

Toiminnan jatkuessa varoituksesta huolimatta, tapahtuman järjestäjä pyytää häiriötä aiheuttavaa henkilöä poistumaan tapahtumapaikalta. Vastuuhenkilöillä on oikeus kutsua viranomainen poistamaan häiritsevästi käyttäytyvä henkilö tapahtumasta. Osapuolille tulee järjestää kuulemistilaisuus, jossa läsnä on yhdistyksen puheenjohtaja ja tarvittaessa Jyväskylän yliopiston tai Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö riippuen ongelmatilanteen luonteesta ja häirityn henkilön omasta tahdosta. Varkaat ry on sitoutunut ohjaamaan osapuolet Jyväskylän yliopiston hyväksymän Opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy- ja puuttumismallin mukaiseen sovitteluprosessiin.

Suomen lainsäädännön osalta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitellään Tasa-arvolaissa (609/1986) ja Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). Lisäksi Suomen perustuslaki (731/1999) määrittää yhdenvertaisuuden kansalaisen perusoikeudeksi. Näiden lakien yhteinen sanoma on, että Suomen kansalaisen tulee olla yhdenvertainen lain edessä ja vapaa kaikesta syrjivästä toiminnasta eri elämänaloilla.

Tapahtumat suunnitellaan ja järjestetään siten, että sen luonne tai tarkoitus ei lähtökohtaisesti estä ketään osallistumasta tapahtumaan. Tapahtumista ja toiminnasta kerättävän palautteen avulla yhdistyksen hallitus arvioi järjestettyä toimintaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista.

Tasa-arvolaki  

Varkaat ry ennaltaehkäisee ja estää kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää omassa toiminnassaan ja tapahtumissaan. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi Varkaat ry noudattaa tasapuolisuusvelvoitetta hallituksen ja ainejärjestön toiminnassa.

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu henkilön etniseen taustaan, kansalaisuuteen, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Varkaat ry on sitoutunut noudattamaan yhdenvertaisuuslain asettamia reunaehtoja tapahtumien järjestämisessä ja muussa toiminnassaan.

Suomen perustuslaki

Suomen perustuslaki suojaa kaikkia Suomen kansalaisia syrjinnältä ja ohjaa yhteiskunnallista toimintaa siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukisi eri sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lainsäädännöllisesti perustuslaki on valtion lainsäädäntöä määrittävä ja tässä ohjelmassa kuvatut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki pohjautuvat perustuslain määrittelemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäsitykseen.

Kuten yhdistyksen toiminta, myös yksittäinen jäsen voi toiminnallaan edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Osallistumalla Varkaat ry:n tapahtumaan yhdistys velvoittaa omat jäsenensä toimimaan tämän ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Ihmisarvon kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen ovat jäsenen hyvän käyttäytymisen kulmakiviä yhdistyksen tapahtumissa. Tapahtumaan osallistuvan henkilön ei tarvitse hyväksyä toimintaa, jonka tarkoituksena on horjuttaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Tällaista toimintaa havaitessaan yhdistyksen jäsenen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta tapahtumasta vastaavalle henkilölle tai taholle.

Varkaat ry:n jäsenten on hyvä muistaa, että he edustavat itsensä lisäksi myös yhdistystään. Omalla toiminnallaan jäsenistön yksittäiset henkilöt luovat mielikuvaa ainejärjestöstä ja sen toimintamalleista. Toisia kunnioittavalla käyttäytymisellä ja ongelmatilanteisiin puuttumisella on suora vaikutus ainejärjestön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteen toteutumiselle.

Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan antamalla palautetta ja kehitysehdotuksia seuraavilla tavoilla:

  • kotisivujen jäsenpalautelomake: https://www.varkaat.fi/jasenille/jasenpalaute/
  • henkilökohtaisesti keskustelemalla hallituksen jäsenten kanssa,
  • osallistumalla hallituksen kokouksiin
  • käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa ja
  • laatimalla aloitteita hallituksen käsiteltäväksi.

JÄSENYHDISTYKSEN HALLITUS
OHJELMAN PERUSPERIAATTEETJäsenenä toimiminen on kanssaihmisiä kunnioittavaaSeuraa ohjelman toteutumista yhdistyksen toiminnassa ja toimeenpanee/päättää tarvittavista toimenpiteistä
ONGELMATILANTEISSA TOIMIMINENTieto järjestävälle henkilölle, jotta asiaan pystytään puuttumaanVastaa toimintatavoista ongelmatilanteessa
MITEN EDISTÄN TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA?Palaute ja kehitysehdotukset palautelaatikkoon tai henkilökohtaisesti hallituksen jäsenelleArvioimalla ja kehittämällä toimintaa
LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTASuomen lainsäädännön osalta tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitellään Tasa-arvolaissa (609/1986) ja yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). Lisäksi Suomen perustuslaki (731/1999) määrittää yhdenvertaisuuden kansalaisen perusoikeudeksi.