Yhdistyksen säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • toimia jäsenistönsä etujärjestönä
 • edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä
 • edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä kysymyksissä, sekä kotimaassa että ulkomailla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, seminaareja sekä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • pitää yllä yhteyksiä viranomaisiin, alan ammattiyhdistyksiin, opiskelijajärjestöihin ja muihin yhdistyksiin
 • tarjoaa jäsenilleen virkistystoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä varainkeruuta talkootoimintana.


3. Jäsenyys ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka opiskelee Jyväskylän yliopistossa pää- tai sivuaineenaan varhaiskasvatustiedettä. Yhdistyksen jäsenenä voivat olla myös sellaiset henkilöt, jotka ovat opiskelleet pääaineenaan varhaiskasvatustiedettä ja ovat vaihtaneet pääainettaan ylempään korkeakoulututkintoon. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla entinen varsinainen jäsen tai hallituksen hyväksymä muu henkilö. Kannattajajäsenelle voidaan myöntää jäsenedut käyttöön. Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Yhdistyksen syyskokous päättää jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden, erikseen kummallekin jäsenryhmälle 1.8.–31.7. väliseksi ajaksi.


4. Jäsenen erottaminen

Varsinaisen jäsenen valmistuessa yliopistosta tai hänen keskeyttäessä opintonsa hallitus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan uuden jäsenmaksukauden alkamisen jälkeen.


Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja 7–13 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen tehtävänä on:

 • edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
 • pitää jäsenluetteloa
 • valita yhdistyksen edustajat eri tilaisuuksiin ja niiden yhteisöjen, joiden jäsen yhdistys on, kokouksiin
 • suorittaa tehtävät, joita nämä säännöt ja yhdistyksen toiminta edellyttävät
 • asettaa avukseen tarvitsemansa jaostot, valio- ja toimikunnat
 • hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 • valvoa jäsenistön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi seuraavista: 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai hallituksen päättämä muu hallituksen jäsen.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen (kirjanpito, tuloslaskelma ja tase) ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) sääntömääräistä kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisäksi yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muille nimetyille henkilöille.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


Jos vaalissa on enemmän ehdokkaita kuin täytettäviä paikkoja, toimitetaan henkilökohtainen enemmistövaali. Henkilökohtainen enemmistövaali toimitetaan siten, että valitsija kirjoittaa puheenjohtajan määräämään vaalilippuun enintään niin monta nimeä kuin on valittavia. Jokainen nimi saa yhden äänen ja valituksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt äänimäärien osoittamassa järjestyksessä. Mikäli lipussa on enemmän ääniä kuin valittavia, koko lippu hylätään.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta laittamalla ilmoitus yhdistyksen jäsenille tarkoitetulle sähköpostilistalle.


10. Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Päätetään toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettavaan tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.