VARKAAT RY 

VARKAIDEN HALLITUS koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 10 hallituksen jäsenestä. Uusi hallitus valitaan joka vuosi syyskokouksessa. Kuka vain Varkaiden jäsen voi hakea hallitukseen ja asettua ehdolle syyskokouksessa. Hallitustoiminnan lisäksi Varkailla toimii tapahtumajaosto, joka järjestää ja suunnittelee erilaisia tapahtumia yhdessä hallituksen kanssa. 

VARKAAT BOARD consist of chairperson, vice-chairperson and also 10 other board members. New board is chosed every year at autumn meeting. Anyone who is a member of Varkaat ry can roll in as candidate in autumn meeting. Beside of board in Varkaat ry has a event divesion who plans and arranges events with board.


TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA antaa suuntaa Varkaiden toiminnalle ja se hyväksyttiin vuonna 2018 syyskokouksessa. Kokouksessa käytiin ohjelma kohta kohdalta läpi sekä ohjelman sisältöä sekä kirjoitusasua pohdittiin yhdessä jäsenistön ja istuvan hallituksen kanssa. Lisäksi ohjelmasta saatiin arvio JYY:n sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Varkaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma oli Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjen ensimmäisiä.

EQUALITY AND PARITYPROGRAMN direct Varkaat ry activity and it has approved at 2018 at autumn meeting. In the meeting, board and members discussed  details about the program and spelling. Also JYY's socialpoliticalexpert evaluated the program. Varkaat ry's equality and parityprogram was one of the first ones in University of JyväskyläTOIMINTASUUNNITELMA on Varkaat ry:n toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa on kuvattu keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevan vuoden toiminnalle.

PLAN OF ACTION  tells about Varkaat ry action, important aspects and goals for the next year.


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE on yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattava henkilötietojen käsittelyyn liittyvä seloste. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.

Varkaat ry's REGISTER AND PRIVACY STATEMENT follows EU Deneral Data protection  Regulation. The aim of the regulation is to improve the legal protection of persons with regard to the processing of personal data.


ILMOITTAUTUMISEN PELISÄÄNNÖT ovat voimassa aina, kun ilmoittaudut Varkaiden tapahtumiin. Muistathan tutustua niihin etukäteen. 

ENROLMENR RULES are valid when you are applying at Varkaat events. Remembet check those before enrolment