Varkaat ry:n adressi Jyväskylän kaupungin säästötoimista 2023

Varkaat ry on ottanut marraskuussa 2023 kantaa Jyväskylän kaupungin säästötoimiin. Adressi on tästä syystä kokonaisuudessaan luettavissa Varkaiden nettisivuilta. Adressin lopusta löydät kaikki adressin allekirjoittaneet järjestöt ja muut tahot. 

"Jyväskylän kaupunki kaavailee 12,2 miljoonan euron säästöjä varhaiskasvatukseen sekä muuhun opetukseen. Säästötoimenpiteet ovat jo käynnissä, mikä näkyy kaupungin rekrytointirajoituksina: sijaisia ei palkata ja poissaolot paikataan talon sisäisellä henkilöstöllä. Edellä mainitun takia resurssit ovat erittäin vähäiset. Monet opiskelijat tekevät sijaisuuksia oman toimeentulonsa turvaamiseksi. Sijaisuudet ovat erittäin merkittävässä roolissa opiskelijoiden toimeentulossa etenkin nyt, kun opiskelijat ovat myös hallituksen säästöleikkurin alla. Lisäksi tärkeää työkokemusta ei pääse syntymään, eikä opiskelijoiden oman ammattitaidon harjoittaminen toteudu. Tietämättömyys tilanteen jatkumisesta on myös aiheuttanut paljon huolta ja pelkoa opiskelijoiden keskuudessa. Virallista tiedotetta ei ole tilanteesta annettu, joten esimerkiksi tieto rekrytointitilanteesta on tullut suurimmalle osalle kuulopuheiden kautta. 


Sen lisäksi, että säästötoimenpiteet vaikuttavat opiskelijoiden taloudelliseen tilanteeseen, vaikuttavat leikkaukset myös päiväkotien työntekijöiden työhyvinvointiin heikentävästi. Henkilöstöresurssien niukkuuden takia myös ajalliset resurssit kärsivät: työtehtävät kasaantuvat ja arjen rutiinit pirstaloituvat. Opiskelijoiden käytettävyys sijaisuuksiin on tästä syystä erittäin merkittävä tekijä varhaiskasvatuksen henkilöstön kannalta.


Eniten tässä tilanteessa kärsivät kuitenkin lapset. Kuinka tämä on lapsen edun mukaista? Kun resurssit eivät ole riittävät, lapset eivät saa heille oikeutettua riittävää tukea, hoivaa tai aikaa. Lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen saattaa myös jäädä vähälle. Leikkauksia on suunniteltu kohdistavan myös avoimeen varhaiskasvatukseen, minkä takia pelko sen lakkauttamisesta on todellinen. Avoin varhaiskasvatus tarjoaa lapsille monipuolista ohjattua toimintaa, jossa lapset pääsevät muun muassa edistämään leikki- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä motoristen taitojen vahvistumista. Avoimen varhaiskasvatuksen lakkauttaminen tulisi näkymään tulevaisuudessa, sillä lapset, jotka eivät tarvitse kokopäiväistä varhaiskasvatusta, jäisivät paitsi kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen takaavalta toiminnalta. Näin ollen säästötoimenpiteillä on erittäin kauaskantoiset vaikutukset. Varkaiden huoli tunnistetaan myös muissa opettajajärjestöissä, koska tutkitusti laadukas varhaiskasvatus on pohja hyvälle koulupolulle. Jyväskylän kaupungin päättäjät, me vaadimme, että panostatte Jyväskylän varhaiskasvatukseen sekä opetukseen. Onko tämä se osa-alue, josta on varaa säästää? Onko meillä oikeasti varaa leikata lasten kehityksestä, turvallisuudesta ja tulevaisuudesta?"Adressin allekirjoittaneet: 

Varkaat ry (Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen ainejärjestö)

JYY (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta)

SOOL ry (Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto)

Pedago ry (Jyväskylän yliopiston luokanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö)

JANO ry (Jyväskylän yliopiston aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö)

Abakus ry (Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö)

Jammaus ry (Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopiskelijoiden koulutusalajärjestö)

Pedaali ry (Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö)