Toimintasuunnitelma 2020

VARKAAT RY


YLEISTÄ 
Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien opiskelijoiden etuja 
valvovana sekä vapaa-ajan toimintaa ja jäsenetuja tarjoavana järjestönä. Varkaat ry edustaa 
opiskelijoita esimerkiksi yliopiston ja JYY:n toimikunnissa, valiokunnissa sekä työryhmissä. 
Lisäksi yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan 
palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa 
kuvataan vuoden 2020 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä 
toimenpiteet. 

PAINOPISTEALUEET 
Toimintakaudella 2020 Varkaat ry keskittyy kolmeen painopistealueeseen: 
1. AINEJÄRJESTÖN YMPÄRISTÖTIETOINEN JA KESTÄVÄ TOIMINTA 
Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ottaa ne huomioon 
päätöksenteossaan sekä toimintansa suunnittelussa. Varkaat ry pyrkii laajentamaan 
jäsenistönsä ympäristötietoisuutta kouluttamalla sekä omalla näkyvällä esimerkillään. 
Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Varkailla on 
käytössään kestoastiat, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille. 

2. AINEJÄRJESTÖN TOIMINNAN JA EDUNVALVONNAN NÄKYMINEN 
JÄSENISTÖLLE 
Varkaat ry:n hallituksen jäsenet edustavat yhdistyksen jäseniä useissa eri työryhmissä 
sekä tapahtumissa. Varkaat ry painottaa kaudella 2020 toiminnan parempaa näkyvyyttä ja 
lisää näin jäsenistön tietoisuutta ainejärjestön toiminnasta. Varkaat ry:n toiminta sekä 
hallitus näkyy jäsenistön keskuudessa. Hallitus ottaa edunvalvonnassa huomioon 
varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat sekä opintojen 
joustavuuden/ joustamattomuuden. Hallitus tiedottaa edunvalvontaan liittyvistä asioista 
sekä informoi kaikkia osapuolia ottaessaan kantaa edunvalvonnallisiin asioihin. 


3. AINEJÄRJESTÖN YHTEISÖLLISYYS 
Varkaat ry:n hallitus lisää toiminnallaan kaikkien jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä yli 
vuosikurssirajojen. Yhteisöllisyyttä lisätään monipuolisten tapahtumien ja koulutusten 
kautta. Varkaat ry luo mahdollisuuksia jäsentensä välisiin kohtaamisiin arjessa.  Varkaat 
ry näkee yhteisöllisyyden myös opiskeluaikaa pidemmälle, ja kehittää esimerkiksi 
alumnitoimintaansa. Varkaat ry:n 25-vuotis vuosijuhlat ovat yksi tapa toteuttaa tätä 
yhteisöllisyyttä niin jäsenten kuin alumniemmekin kesken. 

HALLITUKSEN TOIMINTA 
Varkaat ry:n hallitus 2019 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2020 sekä henkilökohtaisesti 
ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla kirjallisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle 
tarjotaan muita koulutusmahdollisuuksia. Hallituksen puheenjohtajisto kerää hallituksen 
jäseniltä palautetta hallitustoiminnasta kevätkaudella, mikä otetaan huomioon syyskauden 
suunnittelussa. 
Varkaat ry valvoo yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon toteutumista ainejärjestötoiminnassa ja 
varhaiskasvatuksen opinnoissa yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman 
mukaisesti. 
 
TALOUS 

Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Talous on ennakoivaa ja toiminnan laatua 
turvaavaa, mikä mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja edunvalvonnan myös 
tulevaisuudessa. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa sekä 
kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti. 
 
VIESTINTÄ 
Varkaat ry:n viestintä on yhdenmukaista ja tavoitteellista. Tiedotus tapahtuu vastuualueittain 
eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, 
sähköpostilistaa sekä Instagramia. 
Viestintäkanavat takaavat jäsenistölle monipuolista tietoa toiminnasta, koulutuksista sekä 
jäseneduista. Edunvalvonta näkyy viestinnässä ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen 
kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista. 
Toimintakaudella 2020 Varkaat ry ottaa kotisivunsa yhdeksi tiedotuskanavakseen. Jäsenistön 
näkyville lisätään kotisivujen uutiset-osio. Osiossa julkaistaan muun muassa oppiainetta sekä 
jäsenistöä koskevia ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus kirjoittaa uutiset- 
osioon omia, hallituksen hyväksymiä, kirjoituksia. 

TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA KOULUTUSTOIMINTA 
Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.  
Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia huomioiden jäsenistöltä 
tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa. 
Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä ammatillista kehittymistä tukevia 
kursseja, vierailuja ja koulutuksia. 
Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja 
liikuntatapahtumia sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä 
järjestettäviin liikuntatapahtumiin. Varkaat ry järjestää jäsenilleen monipuolisesti erilaisia 
liikuntatapahtumia ympäri lukuvuoden. 

FUKSI- JA TUTORTOIMINTA 
Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta 
järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon, fuksikokouksen ja osallistumalla fukseille 
järjestettäviin tapahtumiin. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan 
tuleville opiskelijoille kotisivujen sekä sähköisen kirjeen avulla. Hallitus pitää aktiivisesti 
yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen 
järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille fuksiriitti 
yhteistyössä varhaiskasvatuksen tutoreiden kanssa. 

YHTEISTYÖ 
Yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan henkilöstön kanssa jatketaan. 
Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja kehittää erilaisia 
yhteistyömuotoja. 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto eli SOOL ry tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat 
ry:n jäsenille. Varkaat ry:n SOOL-vastaava tiedottaa säännöllisesti SOOLin tiedotteista, 
tapahtumista ja kannanotoista. SOOL-vastaava tekee aktiivisesti yhteistyötä SOOLin 
aluetoimijoiden kanssa. 
Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä muiden 
ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä 
Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan järjestettyyn toimintaan. 
Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen 
yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry hyödyntää yhteistyösopimuksia 
hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalarit. Uusia yritysyhteistyösuhteita luodessa 
otetaan huomioon jäsenistön mielipiteet ja toiveet sekä ainejärjestön tarjoamat resurssit 
yrityksille.