Toimintasuunnitelma 2021

VARKAAT RY

YLEISTÄ
Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien opiskelijoiden etujärjestönä, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa.  Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Varkaat ry tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja, järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä luo mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan  palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa kuvataan vuoden 2021 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet.

PAINOPISTEALUEET

Toimintakaudella 2021 Varkaat ry keskittyy neljään painopistealueeseen:

1. Ainejärjestön toipuminen COVID-19-pandemian vaikutuksista 
Varkaat ry ottaa toiminnassaan huomioon COVID-19-pandemian vaikutukset yhdistyksen niin menneeseen kuin myös tulevaan toimikauteen. Varkaat ry tiedostaa koronaviruksen vaikutukset opiskelijoiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin opiskeluelämän muuttuessa. Varkaat ry:n hallitus pyrkii edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ajamalla aktiivisesti yhdistyksen jäsenten etua poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tapahtumia järjestäessään Varkaat ry:n hallitus huomioi syksyllä 2020 aloittaneet opiskelijat, joiden fuksitapahtumia jouduttiin perumaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näin hallitus pyrkii luomaan vuoden 2020 fukseille yhtäläiset mahdollisuudet integroitua osaksi yhdistyksen toimintaa. Varkaat ry:n hallitus ottaa huomioon koronaviruksen vaikutukset yhdistyksen talouteen. Yhdistys kiinnittää huomiota talouteensa säästämällä kuluissa ja keräämällä enemmän voittoa tapahtumien lipputuloista sekä tuotteiden myynnistä. Näin yhdistys pyrkii kompensoimaan koronaviruksen tuottamat taloudelliset tappiot.


2. Ainejärjestön yhteisöllisyys 
Varkaat ry:n hallitus lisää toiminnallaan kaikkien yhdistyksen jäsenten välistä yhteisöllisyyttä yli vuosikurssi- ja demoryhmärajojen. Yhteisöllisyyttä lisätään järjestämällä monipuolisia tapahtumia
ja koulutuksia kuunnellen jäsenistön ehdotuksia ja ideoita. Varkaat ry järjestää sekä alkoholillisia että alkoholittomia tapahtumia. Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan Varkaat
ry:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Siten jokaiselle jäsenelle mahdollistetaan turvallinen osallistuminen tapahtumiin. Varkaat ry luo omalla toiminnallaan kohtaamismahdollisuuksia eri vuosikurssien ja demoryhmien välille. 


3. Ainejärjestön osallisuus tiedekunnassa
Varkaat ry:n hallitus edustaa yhdistyksen jäseniä kasvatustieteen laitoksen sekä varhaiskasvatustieteen oppiaineen erilaisissa työryhmissä. Koronaviruksen myötä yhteistyö yliopiston kanssa on vaikeutunut, minkä vuoksi Varkaat ry keskittyy tekemään tiiviimpää
yhteistyötä varhaiskasvatustieteen oppiaineen henkilökunnan kanssa kaudella 2021. Lisäksi Varkaat ry:n hallitus selvittää mahdollisuuksia osallistua yhä enemmän laitoksen sekä oppiaineen työryhmiin tuoden opiskelijoiden äänen kuuluvammaksi osaksi yliopistoyhteisöä. Varkaat ry:n hallitus kerää jäsenistöltä palautetta oppiaineen toimintatavoista ja välittää saamansa tiedot eteenpäin asianosaisille. 


4. Ainejärjestön jaostotoiminnan kehittäminen
Varkaat ry:n hallitus kehittää toimikaudella 2021 jaostotoimintaansa toimivammaksi ja näkyvämmäksi osaksi ainejärjestöä. Jaostoihin haetaan toimihenkilöitä tukemaan hallitustoimintaa. Jaostotoiminnan avulla Varkaat ry pyrkii luomaan matalamman kynnyksen toimenkuvan, jolla aktivoida jäseniään osaksi yhdistyksen toimintaa. Lisäksi jaostotoiminnan kautta Varkaat ry pyrkii kehittämään toimintansa laatua. Toimikaudella 2021 Varkaat ry:n hallitus perustaa
mahdollisuuksien mukaan fuksijaoston, joka keskittyy erityisesti syksyllä 2020 aloittaneiden opiskelijoiden peruuntuneiden fuksitapahtumien toteutumisen. 

HALLITUKSEN TOIMINTA
Varkaat ry:n vuoden 2020 hallitus perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2021 henkilökohtaisesti hyödyntäen kirjallisia pestikohtaisia testamentteja. Hallituksen 2021 jäsenet perehdytetään Varkaat
ry:n sääntöihin, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan sekä kauden 2021 toimintasuunnitelmaan. Lisäksi vuoden 2021 hallitukselle on tarjolla koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi JYYn ja SOOL
ry:n toimesta. Hallituksen puheenjohtajisto keskustelee jokaisen hallituslaisen kanssa kevään jälkeen hallitustoiminnan sujuvuudesta ja kehittää saamansa palautteen pohjalta toimintaa syyskaudelle.


TALOUS
Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Taloudellinen toiminta on ennakoivaa ja toiminnan laatua turvaavaa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa. Kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti läpi toimintakauden. Taloudessa otetaan erityisesti huomioon koronaviruksen aiheuttamat taloudelliset tappiot, minkä vuoksi Varkaat ry leikkaa toimintansa rahankäyttöä. Varkaat ry järjestää
mahdollisuuksien mukaan erilaisia varainkeruutapahtumia ja hankkii uusia yhteistyökumppaneita, joiden avulla pystytään paremmin rahoittamaan yhdistyksen toimintaa.


VIESTINTÄ
Varkaat ry:n viestintä on tavoitteellista, johdonmukaista ja selkeää. Viestintä ja tiedotus tapahtuu eri viestintäkanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Varkaat ry:n sähköpostilistaa,
Instagramia sekä Facebookia. Viestinnän tarkoituksena on varmistaa jäsenistölle monipuolisesti tietoa Varkaat ry:n toiminnasta. Lisäksi viestinnässä näkyy edunvalvontatyö ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista. Toimintakaudella 2021 Varkaat ry kehittää kotisivujaan ja tutustuu mahdollisuuksiin käyttää niitä monipuolisemmin viestintäkanavana. 


TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA
KOULUTUSTOIMINTA
Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia sekä fyysisesti että etäyhteyksin huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan
jäsenistölleen myös monipuolista kulttuuritoimintaa. Varkaat ry pyrkii lisäämään jäsenistönsä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, vierailuja ja koulutuksia. Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia, niin sisällä kuin ulkonakin. Yhdistys kannustaa jäsenistöä osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. 


UUDET OPISKELIJAT JA TUTORTOIMINTA
Varkaat ry huomioi toiminnassaan niin kandi- kuin maisterivaiheen uudet opiskelijat. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan tuleville opiskelijoille sähköisen kirjeen, sosiaalisen median sekä kotisivujen avulla jo ennen opintojen alkua. Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestöstä ja sen toiminnasta järjestämällä syksyllä uusille opiskelijoille ainejärjestöinfon sekä osallistumalla uusille opiskelijoille järjestettäviin tapahtumiin.
Varkaat ry kohdentaa yhden kokouksista erityisesti fukseille. Varkaat ry:n hallitus avustaa fukseja perinteisten pikkujoulujen järjestämisessä. Varkaat ry:n hallitus pitää aktiivisesti yhteyttä tutoreihin ja suunnittelee heidän kanssaan uusille opiskelijoille järjestettäviä tapahtumia. Hallituksen ja tutoreiden välisessä viestinnässä pyritään selkeään ja keskitettyyn kokonaisuuteen. 


YHTEISTYÖ
Varkaat ry jatkaa aktiivista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Yhdistys toimii myös aktiivisesti muiden ainejärjestöjen sekä JYYn kanssa ja
kehittää erilaisia yhteistyömuotoja. SOOL ry:n kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. SOOL tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat ry:n jäsenille tiedottamalla säännöllisesti SOOLin tapahtumista, tiedotteista ja kannanotoista. Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa kehitetään
yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisille varhaiskasvatustieteen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan. 


YRITYSYHTEISTYÖ
Varkaat ry tekee aktiivista yhteistyötä eri yritysten kanssa ja pyrkii siten tasaamaan koronaviruksen vaikutuksia yhdistyksen toiminnalle. Varkaat ry jatkaa yhteistyötä eri yritysten kanssa ja vaalii hankittuja yhteistyösopimuksia. Uusia yrityssuhteita luodessa otetaan huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet sekä se, mitä ainejärjestö pystyy tarjoamaan yrityksille. Yhdistys korostaa aktiivisen viestinnän merkitystä yritysyhteistyön kannalta. Tällöin varmistetaan, että jäsenistö tulee tietoiseksi jäseneduista ja pystyy hyödyntämään niitä. Mikäli poikkeusolot väistyvät ja tilanne normalisoituu, Varkaat ry:n hallitus voi järjestää erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia yhteistyössä
yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkaat ry:n hallitus hyödyntää olemassa olevia yhteistyösopimuksia hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalareita. 


YMPÄRISTÖ
Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmastokriisin ja sen seuraukset ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomioiden kestävät toimintatavat kaikessa
päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Varkaat ry pyrkii laajentamaan jäsenistönsä ympäristötietoisuutta esimerkiksi koulutusten, tietoiskujen ja tapahtumien avulla. Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Tapahtumissaan Varkaat ry hyödyntää kestoastioitaan, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille, kuten ainejärjestöille ja jäsenilleen panttia vastaan.