Toimintasuunnitelma 2020

VARKAAT RY


YLEISTÄ

Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien opiskelijoiden etuja valvovana sekä vapaa-ajan toimintaa ja jäsenetuja tarjoavana järjestönä. Varkaat ry edustaa opiskelijoita esimerkiksi yliopiston ja JYY:n toimikunnissa, valiokunnissa sekä työryhmissä. Lisäksi yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa kuvataan vuoden 2020 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet.


PAINOPISTEALUEET

Toimintakaudella 2020 Varkaat ry keskittyy kolmeen painopistealueeseen:


1.     AINEJÄRJESTÖN YMPÄRISTÖTIETOINEN JA KESTÄVÄ TOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ottaa ne huomioon päätöksenteossaan sekä toimintansa suunnittelussa. Varkaat ry pyrkii laajentamaan jäsenistönsä ympäristötietoisuutta kouluttamalla sekä omalla näkyvällä esimerkillään. Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Varkailla on käytössään kestoastiat, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille.

2.     AINEJÄRJESTÖN TOIMINNAN JA EDUNVALVONNAN NÄKYMINEN JÄSENISTÖLLE

Varkaat ry:n hallituksen jäsenet edustavat yhdistyksen jäseniä useissa eri työryhmissä sekä tapahtumissa. Varkaat ry painottaa kaudella 2020 toiminnan parempaa näkyvyyttä ja lisää näin jäsenistön tietoisuutta ainejärjestön toiminnasta. Varkaat ry:n toiminta sekä hallitus näkyy jäsenistön keskuudessa. Hallitus ottaa edunvalvonnassa huomioon varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat sekä opintojen joustavuuden/ joustamattomuuden. Hallitus tiedottaa edunvalvontaan liittyvistä asioista sekä informoi kaikkia osapuolia ottaessaan kantaa edunvalvonnallisiin asioihin.

3.     AINEJÄRJESTÖN YHTEISÖLLISYYS

Varkaat ry:n hallitus lisää toiminnallaan kaikkien jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä yli vuosikurssirajojen. Yhteisöllisyyttä lisätään monipuolisten tapahtumien ja koulutusten kautta. Varkaat ry luo mahdollisuuksia jäsentensä välisiin kohtaamisiin arjessa.  Varkaat ry näkee yhteisöllisyyden myös opiskeluaikaa pidemmälle, ja kehittää esimerkiksi alumnitoimintaansa.HALLITUKSEN TOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus 2019 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2020 sekä henkilökohtaisesti ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla kirjallisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle tarjotaan muita koulutusmahdollisuuksia. Hallituksen puheenjohtajisto kerää hallituksen jäseniltä palautetta hallitustoiminnasta kevätkaudella, mikä otetaan huomioon syyskauden suunnittelussa.

Varkaat ry valvoo yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon toteutumista ainejärjestötoiminnassa ja varhaiskasvatuksen opinnoissa yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman mukaisesti.


TALOUS

Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Talous on ennakoivaa ja toiminnan laatua turvaavaa, mikä mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja edunvalvonnan myös tulevaisuudessa. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa sekä kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti.


VIESTINTÄ

Varkaat ry:n viestintä on yhdenmukaista ja tavoitteellista. Tiedotus tapahtuu vastuualueittain eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, sähköpostilistaa sekä Instagramia.

Viestintäkanavat takaavat jäsenistölle monipuolista tietoa toiminnasta, koulutuksista sekä jäseneduista. Edunvalvonta näkyy viestinnässä ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista.

Toimintakaudella 2020 Varkaat ry ottaa kotisivunsa yhdeksi tiedotuskanavakseen. Jäsenistön näkyville lisätään kotisivujen uutiset-osio. Osiossa julkaistaan muun muassa oppiainetta sekä jäsenistöä koskevia ajankohtaisia asioita. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus kirjoittaa uutiset-osioon omia, hallituksen hyväksymiä, kirjoituksia.


TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA KOULUTUSTOIMINTA

Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa. Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, vierailuja ja koulutuksia.

Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. Varkaat ry järjestää jäsenilleen monipuolisesti erilaisia liikuntatapahtumia ympäri lukuvuoden.


FUKSI- JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon, fuksikokouksen ja osallistumalla fukseille järjestettäviin tapahtumiin. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan tuleville opiskelijoille kotisivujen sekä sähköisen kirjeen avulla. Hallitus pitää aktiivisesti yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille fuksiriitti yhteistyössä varhaiskasvatuksen tutoreiden kanssa.

YHTEISTYÖ

Yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan henkilöstön kanssa jatketaan. Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto eli SOOL tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat ry:n jäsenille. Varkaat ry:n SOOL-vastaava tiedottaa säännöllisesti SOOLin tiedotteista, tapahtumista ja kannanotoista. SOOL-vastaava tekee aktiivisesti yhteistyötä SOOLin aluetoimijoiden kanssa.

Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan järjestettyyn toimintaan.

Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry hyödyntää yhteistyösopimuksia hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalarit. Uusia yritysyhteistyösuhteita luodessa otetaan huomioon jäsenistön mielipiteet ja toiveet sekä ainejärjestön tarjoamat resurssit yrityksille.