Toimintasuunnitelma 2022

VARKAAT RY

Varkaat ry:n toimintasuunnitelma 2022


​​YLEISTÄ

Varkaat ry toimii Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien opiskelijoiden etujärjestönä, jonka tehtävänä on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa.  Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n sekä muiden sidosryhmien kanssa. Varkaat ry tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja, järjestää jäsenilleen monipuolista vapaa-ajan toimintaa sekä luo mahdollisuuksia osallistua erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys kannustaa jäseniään vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja antamaan palautetta. Varkaat ry on vastuussa toimintasuunnitelman, talousarvion sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisesta ja seurannasta. Varkaat ry:n toimintasuunnitelmassa kuvataan vuoden 2022 toiminnan painopistealueet ja toiminnalle asetetut tavoitteet sekä toimenpiteet.


PAINOPISTEALUEET

Ainejärjestön jäsenten tietoisuuden lisääminen ainejärjestön toiminnasta

Varkaat ry:n hallitus pyrkii lisäämään tietoisuutta ainejärjestön toiminnasta kaikilla vuosikursseilla. Tietoisuutta toiminnasta lisätään hyödyntäen sosiaalista mediaa sekä esittäytymällä jokaiselle vuosikurssille lukuvuoden alussa. Jäsenistölle kerrotaan ainejärjestön toimintaperiaatteista ja tarkoitusperistä. Samalla pyritään lisäämään jäsenistön kiinnostusta ainejärjestötoimintaa kohtaan. Varkaat ry:n hallitus haluaa myös korostaa sitä, että jäsenten ääni saadaan kuuluviin ainejärjestön kautta. Hallitus auttaa ratkaisemaan myös mahdollisia epäkohtia, jotka saattavat liittyä esimerkiksi tasa-arvokysymyksiin opinnoissa. 


Fuksi- ja tutortoiminnan kehittäminen 

Varkaat ry:n hallitus pitää tärkeänä tutoreiden ja hallituksen välisen yhteistyön kehittämistä. Hallitus kehittää omaa rooliaan tutoreiden valinnassa sekä lisää tutoreiden ja hallituksen välisiä tapaamisia.  Hallitus valitsee tutor- ja fuksivastaavan, joka on aktiivisesti mukana tukemassa tutoreiden toimintaa. Tutor- ja fuksivastaava pyrkii osallistumaan heti tutoreiden valinnan jälkeen mahdollisimman aktiivisesti tutoreiden keskeisiin kokoontumisiin sekä muihin mahdollisiin tapaamisiin. Tutoreiden valinnan jälkeen pyritään muodostamaan tutor-jaosto, johon voivat hakea kaikki tutor-toiminnasta kiinnostuneet. Jaosto auttaa esimerkiksi tutoreiden vastuulla olevien tapahtumien järjestämisessä.

Tutoreiden valinnan jälkeen järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa sovitaan esimerkiksi Varkaat ry:n hallituksen ja tutoreiden välisen yhteistyön rakenteesta ja hahmotella karkeaa vuosikelloa. Varhaiskasvatuksen fuksiperinteistä ja -tapahtumista kerrotaan tutoreille jo ennen fuksien saapumista. Tällä toiminnalla pyritään vahvistamaan yhteistyötä, ehkäisemään liiallista kuormittumista ja välttämään mahdollisia epäselvyyksiä. 

Ainejärjestön jäsenille suunnatun toiminnan monipuolistaminen

Varkaat ry:n hallitus pyrkii lisäämään ainejärjestön jäsenistön mahdollisuuksia osallistua monipuolisempaan toimintaan. Toiminnalla tarjotaan jäsenistölle mahdollisuuksia kokeilla uusia aktiviteetteja. Toimintaa monipuolistetaan lisäämällä vähemmälle jääneitä aihealueita, kuten kulttuuria ja kansainvälisyyttä sekä liikuntaa ja lajikokeiluja. Varkaat ry:n hallitus pyrkii myös huomioimaan kaikki ainejärjestön jäsenet tasapuolisesti tarjoten sekä alkoholillisia että alkoholittomia tapahtumia. Lisäksi hallitus ottaa jäsenistöltä saamansa palautteen huomioon ja pyrkii järjestämään toivottuja tapahtumia. Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa noudatetaan Varkaat ry:n Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa. Näin jokaiselle jäsenelle mahdollistetaan turvallinen osallistuminen tapahtumiin. 


HALLITUKSEN TOIMINTA

Varkaat ry:n vuoden 2021 hallitus perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2022 henkilökohtaisesti hyödyntäen kirjallisia pestikohtaisia testamentteja. Hallituksen 2022 jäsenet perehdytetään Varkaat ry:n sääntöihin, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan sekä kauden 2022 toimintasuunnitelmaan, talousarvioon ja talousarvion lisäselvitykseen. Lisäksi vuoden 2022 hallitukselle on tarjolla koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi JYYn ja SOOL ry:n toimesta. Hallituksen puheenjohtajisto keskustelee jokaisen hallituslaisen kanssa kevään jälkeen hallitustoiminnan sujuvuudesta ja kehittää saamansa palautteen pohjalta toimintaa syyskaudelle.

TALOUS

Varkaat ry:n hallitus pitää talouden tasapainossa. Taloudellinen toiminta on ennakoivaa ja toiminnan laatua turvaavaa, mikä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Talousarvio kulkee mukana kaikessa toiminnan suunnittelussa. Kirjanpitoa ja tositteiden arkistointia tehdään järjestelmällisesti läpi toimintakauden. Taloudessa otetaan erityisesti huomioon COVID-19-pandemian aikana kertyneet ja käyttämättä jääneet varat, jotka toimintakaudella suunnataan jäsenistön hyväksi.


VIESTINTÄ

Varkaat ry:n viestintä on tavoitteellista, johdonmukaista ja selkeää. Viestintä ja tiedotus tapahtuu eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Varkaat ry:n sähköpostilistaa, Instagramia sekä Facebookia. Viestinnän tarkoituksena on varmistaa jäsenistölle monipuolisesti tietoa Varkaat ry:n toiminnasta. Lisäksi viestinnässä näkyy edunvalvontatyö ja jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista. Toimintakaudella 2022 Varkaat ry kehittää kotisivujaan ja tutustuu mahdollisuuksiin käyttää niitä monipuolisemmin viestintäkanavana. 


TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA KOULUTUSTOIMINTA

Hallitus tukee toiminnallaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen myös monipuolista kulttuuritoimintaa. Varkaat ry pyrkii lisäämään jäsenistönsä työelämätietoutta järjestämällä mahdollisuuksien mukaan ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, vierailuja ja koulutuksia. Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia, niin sisällä kuin ulkonakin. Yhdistys kannustaa jäsenistöä osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. 


UUDET OPISKELIJAT JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry huomioi toiminnassaan niin kandi- kuin maisterivaiheen uudet opiskelijat. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan tuleville opiskelijoille sähköisen kirjeen, sosiaalisen median sekä kotisivujen avulla jo ennen opintojen alkua. Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestöstä ja sen toiminnasta järjestämällä syksyllä uusille opiskelijoille ainejärjestöinfon sekä osallistumalla uusille opiskelijoille järjestettäviin tapahtumiin. Varkaat ry:n hallitus kohdentaa yhden kokouksista erityisesti fukseille. Varkaat ry:n hallitus avustaa fukseja pikkujoulujen järjestämisessä. 


YHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa aktiivista yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Yhdistys toimii myös aktiivisesti muiden ainejärjestöjen sekä JYYn kanssa ja kehittää erilaisia yhteistyömuotoja. SOOL ry:n kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä. SOOL tuodaan näkyväksi ja tutuksi Varkaat ry:n jäsenille tiedottamalla säännöllisesti SOOLin tapahtumista, tiedotteista ja kannanotoista. Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa kehitetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Mahdollisille varhaiskasvatustieteen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen toimintaan. 


YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry jatkaa yhteistyötä eri yritysten kanssa ja vaalii hankittuja yhteistyösopimuksia. Lisäksi yhdistys luo uusia yritysyhteistyösuhteita. Muodostaessaan uusia yrityssuhteita Varkaat ry:n hallitus ottaa huomioon jäsenten mielipiteet ja toiveet sekä sen, mitä ainejärjestö pystyy tarjoamaan yrityksille. Yhdistys korostaa aktiivisen viestinnän merkitystä yritysyhteistyön kannalta. Tällöin varmistetaan, että jäsenistö tulee tietoiseksi jäseneduista ja pystyy hyödyntämään niitä. Varkaat ry:n hallitus järjestää erilaisia tapahtumia, tempauksia ja koulutuksia yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Varkaat ry:n hallitus hyödyntää olemassa olevia yhteistyösopimuksia hankkiessaan uusien opiskelijoiden opiskelijahaalareita. 


YMPÄRISTÖ

Varkaat ry:n hallitus tiedostaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman ilmastokriisin ja sen seuraukset. Yhdistys toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomioiden kestävät toimintatavat kaikessa päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Varkaat ry pyrkii laajentamaan jäsenistönsä ympäristötietoisuutta esimerkiksi koulutusten, tietoiskujen ja tapahtumien avulla. Yhdistys suosii hankinnoissaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Tapahtumissaan Varkaat ry hyödyntää kestoastioitaan, joita he voivat tarvittaessa lainata myös muille tahoille, kuten ainejärjestöille ja jäsenilleen panttia vastaan.