Toimintasuunnitelma 2019

VARKAAT RYYLEISTÄ

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatusta opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry on etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuripoliittisissa kysymyksissä sekä edustaa jäsenistöään yleisissä ja yhteisissä asioissa. Varkaat ry järjestää jäsenistölleen monipuolista toimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuksia osallistua alaan sopiville kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Varkaat ry:n hallitus pitää talouden vakaana, rahoituspohjan monipuolisena ja seuraa budjetin toteutumista säännöllisesti.

PAINOPISTEALUEET

Toimintakaudella 2019 Varkaat ry keskittyy kolmeen painopistealueeseen:

  • Varkaat ry:n jäsenille osoitetun tiedotuksen kehittäminen.
  • Rakennetaan maisteri- ja alumniyhteistyötä.
  • Tarjotaan jäsenille monipuolisia koulutuksia.HALLITUKSEN TOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus 2019 perehdyttää Varkaat ry:n hallituksen 2020 sekä henkilökohtaisesti ohjaamalla että tehtäväkohtaisilla testamenteilla. Lisäksi tulevalle hallitukselle järjestetään koulutusilta ennen uuden hallituskauden alkua, missä tutustutaan yhdistyksen sääntöihin ja toimintasuunnitelmaan sekä hallituksen vastuualueisiin. Hallituslaiset osallistuvat sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) että Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton (SOOL) järjestämiin koulutuksiin. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet osallistuvat varhaiskasvatuksen oppiaineen, kasvatustieteiden laitoksen ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetuksen kehittämiseen liittyviin työryhmiin. Hallituksen jäsenet osallistuvat vastuualueittain JYY:n valiokuntien toimintaan. Hallitus kerää palautetta toiminnastaan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keräävät hallituksen jäseniltä palautetta hallitustoiminnasta kevätlukukauden 2019 lopuksi, jotta hallituksen toimintaa voi edelleen kehittää syyslukukaudelle 2019.TIEDOTUS

Varkaat ry tiedottaa jäsenilleen järjestämistään koulutuksista, tapahtumista sekä jäseneduista. Jäsenistöä tiedotetaan hallituksen kokouksissa käsitellyistä tärkeistä asioista ja heillä on mahdollisuus pyynnöstä tutustua hallituksen asiakirjoihin. Varkaat ry:n tiedotus tapahtuu vastuualueittain eri tiedotuskanavien kautta. Tiedotuksessa käytetään ensisijaisesti Facebook-sivua, sähköpostilistaa, Instagramia sekä blogia. Ainejärjestötoiminnan näkyvyyttä tuodaan esille myös Snapchatin ja Twitterin kautta. Varkaat ry tiedottaa oppiaineemme uusia opiskelijoita toiminnastaan bloginsa fuksisivun avulla.YHTEISTYÖ

Yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sekä varhaiskasvatuksen oppiaineen henkilökunnan kanssa jatketaan.  Varkaat ry:llä on opiskelijaedustaja OAJ Keski-Suomen Lastentarhanopettajat ry:n hallituksessa. Varkaat ry toimii yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Muiden ainejärjestöjen kanssa jatketaan yhteisen toiminnan kehittämistä, tapahtumien järjestämistä sekä edunvalvontaa. Yhteistyötä sosionomiopiskelijoiden kanssa jatketaan.  Valtakunnallista yhteistyötä SOOL ry:n kanssa tehdään tiedottamalla sen toiminnasta ja jäseneduista, olemalla yhteydessä SOOL-kummiin ja alueen aluetoimijaan sekä hyödyntämällä SOOLin järjestämiä koulutuksia ja edunvalvontamateriaalia.TAPAHTUMAT SEKÄ KULTTUURI- JA KOULUTUSTOIMINTA

Varkaat ry järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia huomioiden jäsenistöltä tulleet ideat ja ehdotukset. Varkaat ry pyrkii tarjoamaan monipuolista kulttuuritoimintaa esimerkiksi hyödyntämällä Jyväskylän kaupungin sekä JYY:n kulttuurimahdollisuuksia. Varkaat ry lisää jäsentensä työelämätietoutta järjestämällä ammatillista kehittymistä tukevia kursseja, luentoja, vierailuja tai koulutuksia. Koulutustilaisuuksia järjestetään useampi lukuvuoden aikana.KOULUTUSPOLITIIKKA

Varkaat ry ottaa edunvalvonnassa huomioon varhaiskasvatuksen koulutukseen ja alaan liittyvät ajankohtaiset asiat ja opintojen joustavuuden/joustamattomuuden. Varhaiskasvatustieteen pää- ja sivuaineopiskelijoiden sekä kansainvälisten opiskelijoiden etuja ajetaan eri työryhmien kautta. Varkaat ry:n asemaa opiskelijoiden edunvalvojana vahvistetaan ja ylläpidetään.SOSIAALIPOLITIIKKA

Varkaat ry tiedottaa jäsenistöä asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, tasa-arvoon sekä muihin sosiaalipoliittisiin asioihin ja tapahtumiin liittyen. SPR:n VeriRyhmä-toimintaa jatketaan. Varkaat ry valvoo yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ainejärjestötoiminnassa ja varhaiskasvatuksen opinnoissa, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman mukaisesti.FUKSI- JA TUTORTOIMINTA

Varkaat ry:n hallitus lisää uusien opiskelijoiden tietoisuutta ainejärjestötoiminnasta järjestämällä heille syksyllä ainejärjestöinfon, fuksikokouksen ja osallistumalla fukseille järjestettäviin tapahtumiin. Yliopistoon sekä ainejärjestöön liittyvistä asioista tiedotetaan fukseille blogin sekä sähköisen kirjeen avulla. Hallitus pitää yhteyttä tutoreihin ja fukseihin. Varkaat ry avustaa fuksiaisten ja pikkujoulujen järjestämisessä. Fuksien ryhmäytymistä tuetaan järjestämällä syksyn alussa heille fuksiriitti yhteistyössä varhaiskasvatuksen tutoreiden kanssa.YRITYSYHTEISTYÖ

Varkaat ry tekee yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa muun muassa ylläpitäen yhteistyösuhteita ja hankkien jäsenetuja. Varkaat ry auttaa uusia opiskelijoita hankkimaan opiskelijahaalarit hyödyntäen yhteistyösopimuksia varainhankinnassa. Varkaat ry järjestää lapsiparkin Jyväskylän rakennusmessuilla. Yritysyhteistyösopimuksia uusitaan hallituksen päätösten mukaan ja yritysyhteistyösuhteita pyritään keskittämään. Uusia yritysyhteistyösuhteita luodessa otetaan huomioon jäsenistön mielipiteet ja toiveet, haalarisponsorointi sekä ainejärjestön tarjoamat resurssit yrityksille.KANSAINVÄLISYYS

Varkaat ry pyrkii tukemaan jäsentensä kotikansainvälistymistä yhteistyössä muiden kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa. Vaihto-opiskelijoille suunnattua toimintaa jatketaan ja kehitetään yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen vaihto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus liittyä Varkaat ry:n jäseniksi ja heitä kannustetaan osallistumaan järjestettyyn toimintaan.YMPÄRISTÖ

Varkaat ry ottaa toiminnan suunnittelussa huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmat. Pyritään laajentamaan jäsenten ympäristötietoisuutta. Hallitus huolehtii yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa, että ainejärjestötilat Ruusula ja Kasvisto ovat toimivia. Ympäristötapahtumia pyritään järjestämään yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Myös JYY:n järjestämiä tapahtumia mainostetaan. Omassa toiminnassa ja tilaisuuksissa käytetään Varkaat ry:n sekä JYY:n kestoastioita.LIIKUNTA

Varkaat ry aktivoi jäsenistöä liikunnan pariin esimerkiksi järjestämällä yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatapahtumia, sekä kannustaa osallistumaan korkeakoululiikuntaan ja Jyväskylässä järjestettäviin liikuntatapahtumiin. Varkaat ry järjestää jäsenilleen monipuolisesti erilaisia liikuntatapahtumia ympäri lukuvuoden.